top of page

SKOLETRIVSEL FOR ALLE -

ET STRATEGISK VÆRKTØJ TIL SKOLELEDERE OG TRIVSELSTEAMS I GRUNDSKOLEN

Trivsel i grundskolen har længe været på dagsordenen. Langt hen ad vejen har vi den nødvendige viden fra forskning og praksis til at kunne realisere en god skoletrivsel for alle. 

Men mange skoler oplever, at deres trivselsarbejde er præget af 'brandslukning', og det kan æde ressourcerne, som ellers kunne bruges til et mere strategisk fokus i trivselsarbejdet 

 

Derfor har Dansk Center for Undervisningsmiljø, Ikast-Brande kommune og Psykiatrifonden udviklet Skoletrivsel for alle. Et værktøj med det klare mål at samle den nødvendige viden fra forskning, lovgivning og praksis, så skolelederne kan arbejde strategisk med de trivselstiltag, der sættes i gang. Værktøjet henvender sig både til dem, som vil indlede det strategiske arbejde, og dem, som allerede er godt i gang.

I Skoletrivsel for alle forstår vi overordnet set strategisk trivselsarbejde som arbejdet med at mobilisere de kræfter, der skal skubbe de relevante handlinger i gang for at fremme trivslen på skolen. Det understøtter vi ved at samle relevant viden og ved at stille et værktøj til rådighed til refleksion over strategisk tilgang.

Læs om værktøjet her på siden.

ETABLÉR ET TRIVSELSTEAM 

Før I går i gang anbefaler vi, at I danner et trivselsteam som, med ledelsen i spidsen, løbende arbejder med værktøjet.

 

De skoler, som har været involveret i Skoletrivsel for alle har påpeget én særlig afgørende ting for arbejdet med trivsel: Det er, at ingen skoleledelse står alene med den strategiske del af trivselsplanlægningen. De har brug for alle de fagpersoner, som står tættest på eleverne i hverdagen. Derfor har mange skoler organiseret sig med et ‘trivselsteam’. Et trivselsteam kan bestå af bl.a; Skoleleder, pædagogisk leder, AKT-medarbejder, koordinator, lærer, pædagog og evt. sundhedsplejerske, psykolog, forældrerepræsentant og elevrepræsentant. Gruppen eller teamet kan hedde meget forskelligt, men de har dét tilfælles, at de samles om det formelle ansvar om at sætte kursen for systematisk at varetage trivsel på skolen.  

 

Et trivselsteam er det team...

 • der sætter retningen for skolens trivselsarbejde

 • der bevarer overblikket over skolens trivselsindsatser 

 • har kvalitativ viden om indsatsernes indhold 

 • har overblik over status for trivslen på skolen, både det trivselsfremmende arbejde der laves for alle, det forebyggende arbejde der laves for nogle elever eller i forhold til specifikke behov og det mistrivselshåndterende arbejde der retter sig mod enkelte elever 

 • har overblik over skolens kompetencer og ressourcer 

 • kan problemløse undervejs i skolens processer 

 • kan formidle viden til resten af medarbejderne 

 • kan skabe gode involverende, inddragende og motiverende processer

HVORDAN ARBEJDER I MED SKOLETRIVSEL FOR ALLE?

Til at udvikle værktøjet blev 3 forskere, en følgegruppe og 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere involveret. Og løbende har 20 skoler testet og kvalificeret værktøjet. Herefter er det hele blevet omdannet til indholdet på siden her, som er frit tilgængeligt. Helt konkret består værktøjet af fire trin. Vi råder til, at I indleder hvert trin med at se den tilhørende video. Herefter vil det stå klart og tydeligt, hvad der er opgaven på dette trin i processen.

 

 • Trin 1 ‘Overblik’ -  2 timers møde i trivselsteamet: Her får I værktøjer til at få overblik over, hvordan det står til med jeres skoles arbejde på 8 vigtige områder indenfor trivsel. Derudover får I mulighed for at reflektere over og planlægge, hvordan skolens personale skal involveres i det strategiske arbejde.

 • Trin 2 ´Viden’, er en individuel forberedelse, som I skal afsætte ca. 45 min til: På andet trin finder I viden om det vidensområde, I har valgt. I får også anbefalinger til arbejdet med området. Via dette trin får I inspiration til at udvikle og kvalificere jeres indsatser.

 • Trin 3 ‘Handleplan’- 2 timers møde i trivselsteamet: Dette trin klæder jer på til at sætte handling bag intentionerne. I får værktøjer til at blive skarpe på hvilke indsatser I vil lave og hvorfor, og I får hjælp til at udarbejde og udføre en handleplan, f.eks. til at øge elevdeltagelsen.

 • Trin 4 'Evaluering’ - 1 times møde i trivselsteamet: Når I har gennemført jeres handleplan, er det tid til fjerde og sidste trin. Via evalueringsværktøjer kan I undersøge, om der er sket forbedringer, og om I skal arbejde videre med det samme vidensområde, eller I er klar til at starte på et nyt.

ÅRSHJUL.png

På hjemmesiden her finder I Skoletrivsel for alle som er et gratis værktøj, der guider jer gennem en række aktiviteter. I skal blot følge de forskellige trin med videoer og øvelser. 

På den måde kan I selv igangsætte og gennemføre Skoletrivsel for alle på jeres skole. Tidsperspektivet for et forløb er et år, fra I vælger jeres fokus til I kan evaluere indsatsen.

bottom of page